Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanlığı
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanlığı
Ulusal Uygulama Planı

Stockholm Sözleşmesinin 7nci maddesi gereğince, ülkemizde yer alan kalıcı organik kirleticilere ilişkin bir ulusal uygulama planı hazırlama ve bu planın periyodik olarak güncellenmesi gerekmektedir. Ayrıca, kasıtlı üretim ve kullanımdan, kasıtsız üretimden ve atıklardan kaynaklanan salıverilmeleri azaltıcı veya ortadan kaldırıcı önlemlerin ülkemizce alınması ve BAT/BEP’lerin uygulanması, sözleşme kapsamında verilen özel muafiyetlerin kaydının tutulması ve ülkemizdeki verilerin düzenli olarak sözleşme sekretaryasına raporlanması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve eğitimi faaliyetleri de ülkemizin yükümlülüklerimiz arasındadır. Tüm bu yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için birincil bileşen; anılan sözleşmenin uygulamasında gerekli olan strateji ve eylemlerin yer aldığı UUP’nin hazırlanması ve periyodik olarak güncellenmesidir.

Bakanlığımız tarafından Küresel Çevre Fonu’ndan (GEF) sağlanan kapasite geliştirme desteği ile 2004-2008 yılları arasında ülkemizde kalıcı organik kirletici özellik gösteren 12 adet kimyasalın kullanımı, ihracatı, ithalatı, üretimi, dağılımı ve kaynağı ile ilgili envanter bilgileri, kirlenmiş alanların, mevcut stokların ve bertaraf olanaklarının değerlendirilmesi, kalıcı organik kirletici kimyasallarla ilgili altyapı, yasal düzenlemeler, izleme, araştırma ve geliştirme kapasitesini, izleme sistemi oluşturulması ve kullanımı gibi pek çok konuda uygulanacak olan eylem planlarından oluşan Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin UUP hazırlanmış ve 2010 yılında Sözleşme Sekretaryasına iletilmiştir.

Hazırlanan bu ilk UUP’nin, 2009 ve 2010 yıllarında Sözleşmeye eklenen 10 adet yeni kimyasal maddeye göre gözden geçirilmesi ve güncellenmesi yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla GEF desteğiyle “UUP’nin Güncellenmesi ve Gözden Geçirilmesi Projesi” 2014 yılında tamamlanmıştır. Proje sonunda hazırlanan 2. UUP, IPA 2010 kapsamında finanse edilen “KOK Tüzüğü’nün Uygulanması İçin Teknik Destek Projesi” çalışmaları sırasında Sözleşmeye yeni eklenen ve eklenmesi söz konusu olan kimyasallar ile birlikte KOK Protokolü’nde yer alan kimyasalları da içerecek şekilde revize edilmiş olup, nihai hale getirildikten sonra Sözleşme Sekretaryasına sunulacaktır.